Lights

The future belongs to those who discover their own potential

Lights หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลวิชาการ บริการของเรา โปรโมชั่น เล่าสู่กันฟัง/ถามตอบ ติดต่อรับบริการ

ประเมินอัจฉริยภาพโดยกำเนิด ด้วยเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ Dermatoglyphic Detection System : DDS

ระบบการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อประเมินอัจฉริยภาพและการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการศึกษา ระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของนักวิชาการด้านการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยนำเอาศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น ประสาทวิทยา พันธุศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา และการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเก็บข้อมูล เปรียบเทียบ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทำให้เราสามารถทราบและเข้าใจถึงอัจฉริยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หรือได้รับการถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมเป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล เพื่อให้เราสามารถจัดสภาพแวดล้อมและหาแนวทางการส่งเสริม หรือพัฒนาได้ตรงกับผู้เรียนมากขึ้น

จุดมุ่งหมายในการตรวจวัดลายนิ้วมือ

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์จะสามารถเข้าใจถึงอัจฉริยภาพของเด็กโดยกำเนิด ทำให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างด้านวิธีการเรียนรู้ และความแตกต่างในพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน หลังจากเข้าใจในความแตกต่างของเด็กจากผลรายงานแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถเลือกวิธีสอนตามความสามารถของเด็กที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ จะทำให้คุณเข้ากับเด็กได้ง่ายขึ้น และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเด็กก็จะดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้อีกด้วย และทำให้เข้าใจถึงศักยภาพด้านต่างดังนี้

ศักยภาพการเรียนรู้ที่ติดตัวมาโดยกำเนิด ระดับความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ระดับความฉับไวในการเรียนรู้ ระดับความสามารถในการรับรู้ของระบบสัมผัส เช่น การเคลื่อนไหว การมองเห็น การฟัง
รูปแบบการเรียนรู้โดยกำเนิด ลักษณะการเรียนรู้เฉพาะรายบุคคล
ประเภทการเรียนรู้โดยกำเนิด ความถนัดในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
ศักยภาพของสมองซีกซ้าย - ซีกขวา ความสมดุลของการทำงานสมองซีกซ้าย - ซีกขวา
พฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ต้องมีแรงจูงใจ หรือ การเรียนรู้ด้วยการพิจารณาด้วยตนเอง
ลักษณะอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาอาชีพตามความถนัดรายบุคคล
เลือกสายเรียนได้ตรงกับความถนัด เลือกสายเรียนตามความสามารถที่ตนเองถนัด ซึ่งจะเป็นการทำให้เด็กสามารถเลือกแนวทางที่ถูกต้องตามความเหมาะสมของตนเอง
สิ่งรบกวนที่ควรระวังในการเรียนรู้ ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ควรระวังในระหว่างการเรียนรู้
ความถนัดที่ซ่อนเร้นในพหุปัญญา 8 ด้าน ด้านภาษา การเคลื่อนไหวร่างกาย มิติสัมพันธ์และจินตภาพ ตรรกะและคณิตศาสตร์ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจธรรมชาติ ดนตรีและจังหวะ

ประโยชน์จากการประเมินอัจฉริยภาพ ด้วยพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ


  • เพื่อวางแผนในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัดตั้งวัยเด็ก
  • ทราบถึงวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเด็ก
  • เพื่อกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ และการพัฒนาการของแต่ในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการตรวจลายนิ้วมือ


บริษัท ดิจิทเบรน จำกัด

สำนักงานใหญ่
88/12 ซอยรามอินทรา 21 หมู่ 4 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

02 521 7990-1
091 104 6567 , 091 104 6568
digitbrain2009@gmail.com